AVIS LEGAL


Està vostè accedint al lloc Web GOTHACOLLECTIONS.COM, titularitat de David Miret amb NIF 469.231.005Q i domicili al Carrer Escipió núm. 14, baixos (08023) Barcelona, telèfon +34627355953, correu electrònic info@gothacollections.com

Els criteris de selecció dels objectes que es publiquen a GOTHACOLLETCTIONS.COM són única i exclusivament HISTÒRICS, sense que l’aparició de símbols de totalitarismes del passat suposi cap tipus de vinculació, afinitat ni intencionalitat política ni ideològica, ni cap tipus d’apologia.

GOTHACOLLECTIONS.COM ha obtingut la informació inclosa en aquest lloc web de fonts considerades com a fiables però, si bé s’han pres totes les mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui correcta, no es garanteix que sigui exacta, completa, i actualitzada, no fent-se, per tant, responsable per errors o omissions en la informació obtinguda de tercers continguda en el present lloc web.

Tots els articles que es posen a la venda han estat obtinguts de conformitat amb la legislació vigent i aplicable, i es respon únicament de la seva autenticitat.

GOTHACOLLETCTIONS.COM es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc Web i a modificar la política de privacitat i l’avís legal per actualitzar el seu contingut a les exigències de nova legislació que pugui entrar en vigor.

GOTHACOLLETCTIONS.COM pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies, sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.


POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, es comunica a l’usuari que les dades facilitades a través d'aquest lloc Web queden recollides en un fitxer quin responsable és el Sr. David Miret Gual, i quina finalitat és la realització de les operacions de compra i venda dels articles continguts en la pàgina web, així com facilitar informació sobre els mateixos als usuaris registrats.

Les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

GOTHACOLLETCTIONS.COM informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tot tenint en compte tant l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, donant estricte compliment en aquest sentit a les disposicions de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

S’adverteix expressament que, en aplicació de la legislació de protecció de dades, les seves dades personals hauran de ser facilitades a les autoritats públiques (judicials, administratives, policials o de qualsevol ordre, nacionals o internacionals) que les sol•licitin en forma.

L'interessat pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades, adreçant-se per escrit, mitjançant carta adreçada al Sr. David Miret Gual a l’adreça del Carrer Escipió, número 14, baixos, de Barcelona (08023), o mitjançant el correu electrònic ....., sol•licitant l'esmentada informació, correcció o anul•lació, incloent, en tot cas, nom, cognoms, fotocòpia del DNI, i adreça postal o de correu electrònic.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de David Miret Gual i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc Web, quedant reservada a favor del mateix la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel•lectual sobre fotografies i imatges incloses en aquest lloc Web han concedit a David Miret Gual les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'entenen compresos entre els esmentats drets, a manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel•lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfaces, aplicacions, desenvolupaments del sistema...), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc Web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense finalitat de lucre, de tot o part d'aquest lloc Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de David Miret Gual.

El nom del domini no podrà ser utilitzat en referència a altres productes o serveis o per a crear confusió amb altres pàgines web, o per desacreditar al titular de GOTHACOLLETCTIONS.COM